Al meer dan 25 jaar jouw beddenspecialist!

Betaalbaar 

slaapcomfort

In iedere prijsklasse!

Algemene voorwaarden Elbatex Bedmode

1. Algemene bepalingen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Elbatexbedmode.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, hierbij is het Nederlandse recht van toepassing. Elbatex bedmode staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Enschede onder nummer 06072054

Elbatexbedmode.nl is onderdeel van Elbatex bedmode VOF

Najaarsweg 25

7532 SK Enschede

Tel: 053-4336700

email: info@elbatexbedmode.nl

KVK Nummer: 06072054

BTW Nummer: NL806251864B01

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Elbatexbedmode.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Elbatexbedmode.nl is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

2.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Elbatexbedmode.nl  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.4 Elbatexbedmode.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Elbatexbedmode.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.5 Elbatexbedmode.nl zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

 • het bezoekadres van de vestiging van Elbatexbedmode.nl waar de afnemer met klachten terecht kan.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Elbatexbedmode.nl deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

3. Prijzen

3.1 De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van producten die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzend of bezorgkosten.

3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële afnemers tot het doen van een aanbod. Zij binden Elbatexbedmode.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. Levering

4.1 Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Elbatexbedmode.nl en de Leverancier niet in verzuim. Elbatexbedmode.nl en de Leverancier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

4.2 Indien het door de afnemer bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Elbatexbedmode.nl de afnemer hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Elbatexbedmode.nl de afnemer een alternatief product van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

4.3 De afnemer dient zijn adresgegevens op de orderbevestiging en of e-mail op juistheid te controleren. De afnemer is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 5 werkdagen voor de overeengekomen bezorg datum door te geven aan Elbatexbedmode.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens zullen worden doorberekend aan de afnemer.

4.4 Uitvoering van de overeenkomst en alle op de overeenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door afnemer opgegeven adres.

5. Betaling

5.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

5.2 Bij de verkoop van producten aan de afnemer mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 30%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

5.3 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Elbatexbedmode.nl te melden.

5.4 Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat hij door de Elbatexbedmode.nl is gewezen op de te late betaling en Elbatexbedmode.nl de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Elbatexbedmode.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Elbatexbedmode.nl kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6. Garanties

6.1 Elbatexbedmode.nl garandeert dat de door Elbatexbedmode.nl geleverde producen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de afnemer gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, dient de afnemer dit direct per e-mail of telefoon te laten weten. Elbatexbedmode.nl zal het product dan zo spoedig mogelijk vervangen of repareren.

6.2 Alle producten uit het assortiment van Elbatexbedmode.nl worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten. Indien de afnemer aanspraak wenst te maken op de garantie, dient de afnemer dit per e-mail of telefoon aan Elbatexbedmode.nl te laten weten.

6.3 Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

 • Ten aanzien van normale slijtage.
 • Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 • Bij onoordeelkundig gebruik.
 • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 • Indien anderen dan Elbatexbedmode.nl herstel of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.

6.4 De afnemer is verplicht na levering van de bestelde producten te onderzoeken of Elbatexbedmode.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Elbatexbedmode.nl terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering, de eventuele geconstateerde gebreken per e-mail of telefoon aan Elbatexbedmode.nl te laten weten. Indien dit niet gebeurt, wordt Elbatexbedmode.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

7. Ontbinding/herroeping

7.1 De afnemer heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht een overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor de afnemer  samengestelde kleur en of maat bestelde producten. Dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen, waterbedden en lattenbodems. Alle annuleringen dienen per e-mail aan Elbatexbedmode.nl te worden doorgegeven. De afnemer dient in de annulering in ieder geval de volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het product onmiddellijk en verantwoord aan Elbatexbedmode.nl te worden geretourneerd. Als de afnemer zijn bestelling van op maat en of kleur bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen, waterbedden en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten.

7.2 De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de afnemer. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan de Elbatexbedmode.nl zijn voor verantwoording en rekening van de afnemer.

7.3 Nadat de afnemer een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid 7.2, zal Elbatexbedmode.nl binnen 14 dagen het aan de afnemer verschuldigde bedrag terug betalen. Terug betaling geschiedt op de door de afnemer opgegeven bankrekening.

7.4 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

 • De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat.
 • De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten, indien de afnemer gebruik maakt van de montage service en de producten zijn uitgepakt en of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour.
 • De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd.
 • De artikelen zijn schoon, zoals de afnemer deze heeft ontvangen.
 • De afnemer kan de originele aankoopfactuur overleggen.

Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat en of kleur besteld zijn zoals alle bedden, boxsprings, matrassen, waterbedden en lattenbodems of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht heeft elbatexbedmode.nl het recht de leveringsovereenkomst op te schorten of geheel te ontbinden, dit mede door tekortschieten van leveranciers of andere partijen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in het netwerk en communicatie systeem, brand, pech onderweg, weersomstandigheden en andere niet voorzienbare calamiteiten. Indien de overmacht situatie aan de zijde van Elbatexbedmode.nl langer dan 8 weken voortduurt, heeft afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel te ontbinden. Elbatexbedmode.nl is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van eventuele kosten of schade aan de afnemer.

9. Klachten en Reparaties

9.1 Elbatex bedmode.nl streeft naar een volledige tevredenheid van klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de afnemer zijn klacht per e-mail of telefoon melden. Indien de afnemer na ingebruikname bij een defect Elbatexbedmode.nl wil vragen om herstel van het product bepaalt Elbatexbedmode.nl op welke wijze dit geschiedt.

9.2 De afnemer kan voor een verzoek om herstel van beschadigde producten contact opnemen met Elbatexbedmode.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteur bezoek van onze servicedienst.

9.3 Het herstellen of vervangen van een producten tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Elbatexbedmode.nl.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van Elbatexbedmode.nl jegens de afnemer is beperkt tot maximaal het door de afnemer aan Elbatexbedmode.nl uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Elbatexbedmode.nl is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving en of enig ander gevolgschade.

 

Elbatex Topdeals